Sociaal wonen vanuit empathisch perspectief

Zelfstandig wonen stimuleren voor senioren in sociale woningbouw

In de provincie Limburg is er sprake van dubbele vergrijzing. Jongeren trekken weg uit de provincie, waardoor het percentage 65-plussers nog sterker stijgt. Op dit moment is 22% van de bevolking in Limburg 65+, naar verwachting zal dit stijgen tot 33% in 2040 (CBS E,til, 2016). De vergrijzing resulteert in een toename in de zorgvraag. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de Technische Universiteit Eindhoven, speelt hierop in met de Empathische Woning. Dit zal ervoor zorgen dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De woning zal inspelen op de behoefte van de bewoner. Dit aspect sprak Woningstichting Domus aan en heeft tot samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Woningstichting Domus geleid.

Het doel van deze PDEng opdracht is om ontwerpprincipes te ontwikkelen voor toekomst-gerichte sociale woningbouw die een actief en zelfstandig leven stimuleren voor senioren, waarbij betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Voor deze opgave is gekeken naar een bestaand woongebouw met 39 aanleunwoningen aan de Bredeweg in Roermond. Dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal in de nabije toekomst aangepakt moeten worden. De vraag is of deze locatie kan voorzien in toekomstgerichte woningen voor senioren. Om hier een antwoord op te vinden, is op verschillende lagen onderzoek gedaan. Globaal is het onderzoek te verdelen in drie focusgebieden: duurzaamheid, bruikbaarheid en sociaal contact. De uiteindelijke resultaten hebben geleid tot ontwerpprincipes voor toekomstgerichte woningen voor senioren en zullen deze deels uitgevoerd worden op de aangewezen locatie. Daarnaast heeft de samenwerking geleid tot een beter ontwerp. Op 25 februari 2019 zal het eindrapport van dit onderzoek gepresenteerd worden.

PDEng

Marije Kortekaas
Marije Kortekaas
Ing. Harrie Oosterlee
Ing. Harrie OosterleeDirecteur-bestuurder

Woningstichting Domus

Woningstichting Domus is een kleine woningcorporatie in de stad Roermond. Vanuit de woningwet heeft de woningstichting een doelgroep die is aangewezen op sociale huisvesting. In het ondernemingsplan is daarnaast gekozen om binnen deze doelgroep voornamelijk te focussen op senioren en mensen met een zorgvraag. Op dit moment is al 25% van het vastgoed verhuurd aan zorgpartners, zowel voor ouderenzorg als voor mensen met een verstandelijke of geestelijke zorgvraag. 40% van het vastgoed is zorggeschikt, wat inhoudt dat deze woningen toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. “Bij het invullen van onze ambitie bewandelen wij niet altijd de gangbare weg, maar zoeken met partners naar vernieuwingen die ook aansluiten bij de woonvraag van morgen.” Sinds september 2016 is ing. Harrie Oosterlee directeur-bestuurder bij Woningstichting Domus. Hij is iemand die graag zijn creativiteit inzet voor oplossingen voor de vraagstukken van morgen

Andere Living Labs

Slim wonen ontzorgt

Lees meer

Sociale woningbouw vanuit empathisch perspectief

Lees meer

Ruimte voor duurzaam geluk

Lees meer

The Guiding Environment

Lees meer

Woonzorg Nederland

Lees meer

DrieGasthuizenGroep

Lees meer

Talis

Lees meer

Siza

Lees meer

COFFR

Lees meer