Ruimte voor duurzaam geluk

Zelfstandig wonen stimuleren voor senioren in sociale woningbouw

In de provincie Limburg is er sprake van dubbele vergrijzing. Jongeren trekken weg uit de provincie, waardoor het percentage 65-plussers nog sterker stijgt. Op dit moment is 22% van de bevolking in Limburg 65+, naar verwachting zal dit stijgen tot 33% in 2040 (CBS E,til, 2016). De vergrijzing resulteert in een toename in de zorgvraag. Masi Mohammadi, hoogleraar Smart Architectural Technologies aan de Technische Universiteit Eindhoven, speelt hierop in met de Empathische Woning. Dit zal ervoor zorgen dat mensen met een zorgvraag langer zelfstandig kunnen blijven wonen. De woning zal inspelen op de behoefte van de bewoner. Dit aspect sprak Woningstichting Domus aan en heeft tot samenwerking tussen de Technische Universiteit Eindhoven en Woningstichting Domus geleid.

Het doel van deze PDEng opdracht is om ontwerpprincipes te ontwikkelen voor toekomst-gerichte sociale woningbouw die een actief en zelfstandig leven stimuleren voor senioren, waarbij betaalbaarheid en duurzaamheid belangrijke aspecten zijn. Voor deze opgave is gekeken naar een bestaand woongebouw met 39 aanleunwoningen aan de Bredeweg in Roermond. Dit gebouw voldoet niet meer aan de huidige eisen en zal in de nabije toekomst aangepakt moeten worden. De vraag is of deze locatie kan voorzien in toekomstgerichte woningen voor senioren. Om hier een antwoord op te vinden, is op verschillende lagen onderzoek gedaan. Globaal is het onderzoek te verdelen in drie focusgebieden: duurzaamheid, bruikbaarheid en sociaal contact. De uiteindelijke resultaten hebben geleid tot ontwerpprincipes voor toekomstgerichte woningen voor senioren en zullen deze deels uitgevoerd worden op de aangewezen locatie. Daarnaast heeft de samenwerking geleid tot een beter ontwerp. Op 25 februari 2019 zal het eindrapport van dit onderzoek gepresenteerd worden.

PDEng

Joyce Fisscher
Joyce Fisscher
Drs. André Groot Bluemink
Drs. André Groot BlueminkDirecteur-bestuurder

St. Jozefoord

Mijn naam is drs. André Groot Bluemink en ik ben sinds 2011 directeur-bestuurder bij Sint Jozefoord. Hiervoor heb ik gewerkt als directeur bij een GGZ-instelling, daarvoor als directeur bij een universiteit en daarvoor bij het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu- beheer. Sint Jozefoord is een zorglandgoed opgericht in 1950 door de congregatie Dochters van Maria en Joseph. Destijds was Sint Jozefoord alleen voor zusters bestemd, maar doordat het aantal religieuzen in de loop der tijd afnam, is sinds 2008 Sint Jozefoord opengesteld voor iedereen. Het religieuze karakter is tot op de dag van vandaag nog steeds voelbaar. Ook komt dit naar voren in het motto van de organisatie ‘alles vanuit verbondenheid’. Deze verbondenheid wordt gezocht tussen de mensen bij Sint Jozefoord en uit zich daarnaast ook in de gebouwtypologie.

Andere Living Labs

Slim wonen ontzorgt

Lees meer

Sociale woningbouw vanuit empathisch perspectief

Lees meer

Ruimte voor duurzaam geluk

Lees meer

The Guiding Environment

Lees meer

Woonzorg Nederland

Lees meer

DrieGasthuizenGroep

Lees meer

Talis

Lees meer

Siza

Lees meer

COFFR

Lees meer