Contact Info

Ruitenberglaan 26, 6826 CC, Arnhem

Phone: +31 26 365 83 87

Empathische woning 2017-07-27T14:42:15+00:00

De Empathische Woning

De Empathische Woning zien? Bekijk dan de foto’s en video’s!

Foto’s
Video’s

Nederland heeft te maken met een snel veranderende bevolkingssamenstelling. Als gevolg van een babyboom na de tweede wereldoorlog, een daling van het geboortecijfer in de 60- en 70-tiger jaren en een stijgende levensverwachting door een gezondere levensstijl en medische ontwikkelingen is sprake van een ‘vergrijzing’ van de bevolking. Waren er in 2013 2,8 miljoen 65-plussers (16,8 % van de bevolking), in 2030 zullen dit er naar verwachting 4,2 miljoen zijn (23,9 %) en in 2050 zelfs 4,7 miljoen (26,2 %) (CBS, 2014b). Omdat senioren een verhoogde kans hebben op chronische ziekten zal de toenemende vergrijzing leiden tot meer vraag naar zorg, hetgeen een extra belasting is voor de zorgcapaciteit en de betaalbaarheid van de zorg. Het overheidsbeleid is er daarom op gericht om ouderen zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen (Ageing in place), waardoor de zorg zal verschuiven van intramurale naar extramurale zorg. Dit sluit overigens aan bij de behoefte van ouderen om langer onafhankelijk thuis te blijven wonen hetgeen wordt ervaren als een verbeterde kwaliteit van leven.

Er is echter een tekort aan woningen die aan de eisen van senioren voldoen, zo woonde in 2012 een kwart van de senioren in een woning die ongeschikt was aan hun eisen en wensen (Planbureau voor de leefomgeving, 2013). Overigens veranderen de behoeften van toekomstige ouderen ten opzichte van de huidige ouderen. Om in de toekomst te kunnen voldoen aan de woningvraag en de veranderende behoeften van senioren dienen dus geschikte woonconcepten te worden ontwikkeld voor senioren. Een woonconcept wordt daarbij gezien als een visie over de wijze waarop de functionele eisen, waarbij de focus vooralsnog ligt op 2030, aansluiten op de prestatie eisen van een woning. De volgende basisbehoeften van senioren staan daarbij centraal: comfort, sociale interactie, privacy en veiligheid & zekerheid.

Het project ‘Empathische Woning’ richt zich op het ontwikkelen van innovatieve woonconcepten voor nieuwbouw, deze dienen echter te kunnen worden vertaald naar toepassingen die geschikt zijn voor de bestaande bouw.

Bij het duurzaam ontwikkelen van een woonconcept wordt veelal gestreefd naar een evenwicht tussen het economische (Profit), ecologische (Planet) en sociale (People) domein, het Triple P principe. In het project ‘Empathische Woning’ richt het onderzoek zich met name op het ecologische en sociale domein omdat in het verleden enerzijds te weinig aandacht is besteed aan de sociale component en anderzijds te veel aan de economische component. Om de prestatie-eisen zowel nu als in de toekomst te kunnen laten aansluiten op de functionele eisen is aanpasbaarheid van het woonconcept van groot belang. Zo kan in alle levensfasen een ‘healing environment’ worden aangeboden die in positieve zin bijdraagt aan het welbevinden, herstel en genezing. Intelligente technologie speelt daarbij een belangrijke rol omdat een geheel van sensoren en systemen er voor kan zorgdragen dat zaken worden ‘geregeld’ wanneer een bewoner daar vanuit beperkte geestelijke of fysieke beperkingen niet zelf toe in staat is.

Ontwikkelde woonconcepten zullen in de praktijk worden gerealiseerd. Hiertoe is in samenwerking met het bedrijfsleven een demo- en onderzoekswoning gerealiseerd op het industrieterrein Kleefse Waard aan de Westervoortse dijk 73 te Arnhem. Het Lectoraat Architecture in Health heeft daartoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Industrie Park. Studenten van de Faculteit Techniek van de Hogeschool Arnhem Nijmegen en Technische Universiteit Eindhoven werken hiertoe voorstellen uit van woonconcepten. De bouw van de onderzoekswoning, dat een leer- en inspiratieobject zal zijn voor stakeholders met betrekking tot duurzame woningbouw voor senioren, is in de zomer van 2014 gestart.

Inspiratiedocument

In samenwerking met stichting KIEN, TU/e en de HAN is een inspiratiedocument opgesteld en is hier als download beschikbaar.

Download

Recente nieuwsberichten

PROJECTEN

Active Top

LEES MEER

Eatable wall

LEES MEER

Empathic floor

LEES MEER

Robo-stairs

LEES MEER

WIKI-wall

LEES MEER

PARTNERS